Niệm Phật

Niệm Phật

My Profile

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Niệm.

Request to be my friend