bao ngo

bao ngo

My Profile

Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của chi bộ. Không tổ chức sinh hoạt chi bộ hoặc chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch, vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, có chất lượng.

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of bao.

Request to be my friend