Bao Che47

Bao Che47

My Profile

Đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khẳng định: Cùng với sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nội dung, chương trình đại hội, xây dựng đề án nhân sự, công tác tuyên truyền về đại hội cũng đang được các cấp, các ngành đẩy mạnh, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.

https://www.podomatic.com/podcasts/qwg70666

http://baolaocai.vn/chinh-tri/noi-bo-khong-minh-bach-thi-kho-cai-cach-voi-ben-ngoai-z1n20190530150022115.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/noi-trai-tim-dat-lien-gui-qua-dau-ngon-song-z1n20190901192320924.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/phoi-hop-cong-tac-giua-hnd-va-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-z1n20190627094350907.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-neu-dich-danh-nhom-tau-trung-quoc-vi-pham-chu-quyen-viet-nam-z1n20190801140106132.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/quoc-hoi-nghe-bao-cao-tiep-thu-giai-trinh-va-chinh-ly-du-thao-bo-luat-lao-dong-sua-doi-z1n20191023135510483.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/quy-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-kiem-soat-quyen-luc-trong-cong-tac-can-bo-z1n20190924142534505.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/san-sang-cho-ngay-hoi-lon-z1n20190617074336995.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/sap-nhap-don-vi-hanh-chinh-nhin-tu-si-ma-cai-bai-2-can-go-kho-trong-cong-tac-can-bo-z1n20190830075845824.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/tham-loi-bac-dan-ve-thi-dua-yeu-nuoc-z1n20190613080321236.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thanh-pho-lao-cai-co-ban-khong-con-ho-ngheo-z1n20190811083813514.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thao-go-kho-khan-tao-buoc-dot-pha-cho-cac-vung-kinh-te-trong-diem-z1n20190727093427851.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thong-cao-so-9-ky-hop-thu-7-quoc-hoi-khoa-xiv-z1n20190531074728658.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thuc-hien-noi-dung-su-menh-lich-su-cua-giai-cap-cong-nhan-trong-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-z1n20190705073214099.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-doan-dai-bieu-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-z1n20190730080820575.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-lam-viec-voi-lanh-dao-chu-chot-tinh-lao-cai-z1n20190720192953345.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-chu-tri-hop-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-trung-uong-z1n20190925074401473.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-z1n20190806071507781.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-danh-mat-ban-sac-la-mat-tat-ca-z1n20190712074652253.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-nghe-cac-nguyen-lanh-dao-gop-y-ve-chien-luoc-ktxh-z1n20190826140441154.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-cac-phien-hop-tai-hoi-nghi-cap-cao-g20-z1n20190630073345666.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-cong-an-sau-thang-dau-nam-2019-z1n20190627075227847.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-le-ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-tinh-bac-can-z1n20190825081204849.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-hoi-dam-va-hoi-kien-cac-nha-lanh-dao-vuong-quoc-thuy-ien-z1n20190528100201701.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-vuong-quoc-thuy-dien-z1n20190529074734229.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-lam-viec-voi-bo-quoc-phong-z1n20190808153247985.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-phai-tinh-tao-trong-dieu-hanh-z1n20190531170356113.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-xu-ly-nghiem-can-bo-loi-dung-quyen-luc-de-nhung-nhieu-z1n20190616135222087.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/toan-van-ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-z1n20190828165912012.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-kien-quyet-khac-phuc-tinh-trang-hoc-de-doi-pho-hoc-de-lay-bang-cap-z1n20190914161011144.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/tranh-tinh-trang-chinh-sach-dan-toc-nhu-qua-dep-nhung-khong-an-duoc-z1n20191101144124667.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/tuan-lam-viec-thu-3-quoc-hoi-chat-van-4-nhom-van-de-lon-z1n20190603061715943.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/tuoi-tre-lao-cai-doan-ket-sang-tao-khoi-nghiep-hoi-nhap-z1n20190929080017641.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/tuyen-bo-chung-viet-nam-lao-z1n20191002100813406.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-xem-xet-thi-hanh-ky-luat-mot-so-tap-the-ca-nhan-z1n20190708211834864.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-xem-xet-thi-hanh-ky-luat-mot-so-to-chuc-dang-dang-vien-z1n20191001080545682.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khong-tan-thanh-mo-rong-khung-gio-lam-them-z1n20190920162455231.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-xem-xet-quyet-dinh-thanh-lap-dieu-chinh-mot-so-don-vi-hanh-chinh-thuoc-tinh-lao-cai-z1n20190911134441259.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/viet-nam-luon-ung-ho-cong-cuoc-doi-moi-o-lao-z1n20190927075806866.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/xay-dung-lao-cai-thanh-diem-sang-vung-tay-bac-kinh-nghiem-ve-khai-thac-the-manh-z1n20190712110516789.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/bai-1-phat-huy-tinh-tien-phong-cua-dang-vien-z1n20191007154626264.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/bai-viet-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ve-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-z1n20190606170848068.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/be-giang-lop-boi-duong-can-bo-quy-hoach-cap-chien-luoc-khoa-xiii-cua-dang-z1n20191028204154826.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/bo-truong-tttt-tong-thanh-tra-chinh-phu-duoc-de-xuat-tra-loi-chat-van-z1n20191028144923476.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/con-dan-cho-con-gio-lam-z1n20190818093033753.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/dai-bieu-nguyen-lan-hieu-can-som-go-vuong-mac-tram-bot-gan-cau-vam-cong-z1n20190530093825259.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/dang-bo-huyen-bao-yen-tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-z1n20190814075343369.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/doan-ket-xay-dung-tinh-lao-cai-ngay-cang-phat-trien-z1n20191002080027416.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/doi-moi-tren-que-huong-cach-mang-z1n20190820164541017.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/ien-hinh-o-xuan-giao-z1n20190620145251324.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/kien-quyet-khong-de-lot-nhung-nguoi-chay-chuc-chay-quyen-z1n20190806085431448.htm

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Bao.

Request to be my friend