Bao Che45

Bao Che45

My Profile

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các ngành trong khối khoa giáo xây dựng kế hoạch, thẩm định các bài tham luận, tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng dân số, phát triển toàn diện con người Lào Cai, khắc phục tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức triển khai, thực hiện đánh giá 12 nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo, tiêu biểu như: Vấn đề phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới; bảo vệ môi trường, xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình...

https://www.mips.com/forums/users/bao45

https://www.madinamerica.com/forums/users/bao45

http://baohagiang.vn/kinh-te/201803/phu-nu-quang-binh-gop-suc-giam-ngheo-ben-vung-721441/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201804/xa-bach-ngoc-day-manh-tai-co-cau-nong-nghiep-724374/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201805/bac-me-thuc-hien-hieu-qua-chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-725795/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201805/hoang-su-phi-tung-buoc-nang-cao-gia-tri-cay-man-mau-724945/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201805/vi-xuyen-doi-moi-cong-tac-day-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-724607/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201805/vi-xuyen-tap-trung-cham-soc-cay-cam-sau-thu-hoach-725370/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201806/lao-chai-voi-viec-thuc-hien-cac-mo-hinh-kinh-te-726714/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201808/no-luc-cham-soc-lua-1-vu-o-vi-xuyen-730394/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201808/quan-ba-phat-trien-vung-duoc-lieu-lien-ket-theo-chuoi-gia-tri-730840/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201809/chung-tay-go-kho-cho-vung-rau-cong-nghe-moi-o-thanh-pho-ha-giang-732628/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201812/tong-ket-khoi-nong-lam-nghiep-nam-2018-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-739068/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201907/thanh-pho-ha-giang-tao-da-phat-trien-nong-nghiep-ben-vung-747607/


http://baohagiang.vn/quoc-te/201905/cang-thang-my-iran-nguy-co-leo-thang-thanh-xung-dot-quan-su-744675/


http://baohagiang.vn/quoc-te/201905/nga-my-thao-luan-ke-hoach-hoa-binh-cham-dut-co-lap-syria-745580/


http://baohagiang.vn/quoc-te/201906/thu-tuong-thai-lan-tai-dac-cu-nen-mong-cho-su-phat-trien-on-dinh-745943/


http://baohagiang.vn/quoc-te/201907/nong-san-my-gia-re-do-vao-viet-nam-748116/


http://baohagiang.vn/quoc-te/201908/noi-lo-bung-phat-chien-tranh-tien-te-tu-xung-dot-thuong-mai-my-trung-748424/


http://baohagiang.vn/quoc-te/201909/anh-hung-nguyen-van-bay-qua-loi-ke-cua-cuu-phi-cong-my-750324/


http://baolaocai.vn/chinh-tri/bai-cuoi-giu-vung-moi-lien-he-z1n20191008081104039.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/ban-bi-thu-ky-luat-lanh-dao-mot-so-dia-phuong-doanh-nghiep-z1n20191106073845401.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/ban-to-chuc-tinh-uy-tham-muu-hieu-qua-cong-tac-to-chuc-can-bo-z1n20191014151144268.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/bao-hoa-tap-chi-lan-san-bat-nhao-trong-hoat-dong-bao-chi-z1n20191018080547795.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/bat-xat-tao-dot-pha-trong-luan-chuyen-can-bo-z1n20191020085301547.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/boi-duong-kien-thuc-moi-cho-can-bo-quy-hoach-cap-chien-luoc-khoa-xiii-z1n20190806143949863.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/buoc-chuan-bi-nhan-su-chien-luoc-quan-trong-cua-dang-z1n20190706083920606.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/cang-co-bua-liem-tren-day-hoang-lien-bai-2-tieng-hat-tren-dinh-hoang-lien-z1n20190923085326018.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/cang-co-bua-liem-tren-day-hoang-lien-bai-cuoi-phat-trien-dang-vien-chia-khoa-mo-cua-tuong-lai-z1n20190928072050238.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/chu-dong-tham-muu-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-chinh-tri-tu-tuong-z1n20190801075032098.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/cung-co-nen-tang-tu-tuong-ly-luan-cua-dang-z1n20191112112833929.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/de-dang-luon-xung-dang-voi-vai-tro-tien-phong-z1n20190710112649099.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/doi-thay-khi-can-bo-thon-kiem-chuc-z1n20191106090400105.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/dong-chi-hoang-van-thu-lanh-dao-tieu-bieu-cua-dang-va-cach-mang-viet-nam-z1n20191104111734901.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/gia-tri-cua-hoa-binh-cua-tu-do-va-doc-lap-la-khong-the-phu-nhan-z1n2019090210205843.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/gop-phan-xay-dung-dang-vung-manh-z1n20191016095902188.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/kinh-nghiem-ve-huy-dong-suc-manh-toan-dan-z1n20190927143644985.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-se-khai-mac-ngay-2110-z1n20191019082455085.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/lan-toa-cac-mo-hinh-hay-cua-cuu-chien-binh-z1n2019102915162305.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/mot-vai-suy-nghi-ve-cong-tac-tu-tuong-trong-giai-doan-hien-nay-z1n20190801223858798.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/ngay-moi-tren-vung-que-cach-mang-z1n2019090309110574.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/nghi-dinh-59-se-la-vu-khi-xu-ly-tinh-trang-san-sau-loi-ich-nhom-z1n20190705134947055.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/phat-trien-dang-vien-trong-vung-co-dao-o-sa-pa-z1n20190918093554039.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/quoc-hoi-tiep-tuc-thao-luan-ve-kt-xh-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-internet-von-oda-z1n20191031150136899.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/quyet-tam-xay-dung-huyen-bao-yen-giau-manh-z1n20190624075145565.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/tao-co-so-vung-chac-de-hoan-thanh-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-z1n20191021104916712.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thoat-bay-thu-nhap-trung-binh-tu-gia-tri-cua-so-lieu-thong-ke-z1n2019071207513022.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thong-tin-truyen-thong-dan-dau-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-z1n20190824090853589.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thuc-hien-chien-luoc-cong-tac-dan-toc-tren-dia-ban-tinh-z1n2019100208131136.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thuong-tuong-le-quy-vuong-day-nhanh-dieu-tra-xu-ly-an-tham-nhung-z1n20190903144309945.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/thu-tuong-phai-lo-nhung-van-de-thiet-thuc-cu-the-voi-nguoi-lao-dong-z1n20190925152658382.htm


http://baolaocai.vn/chinh-tri/truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-on-dinh-chinh-tri-xa-hoi-o-viet-nam-z1n20190617072413607.htm

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Bao.

Request to be my friend