Bao Che 41

Bao Che 41

My Profile

Tương tự, từ khi thực hiện mô hình nhất thể hóa, người dân ở thôn 11 rất phấn khởi khi mọi công việc của thôn được giải quyết có hiệu quả hơn. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 11, sau gần 1 năm kiêm nhiệm 2 chức danh, vừa tiếp thu chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, vừa trực tiếp chỉ đạo thực hiện, nên công việc được triển khai nhanh hơn, tạo sự thống nhất cao. Tuy nhiên, để gánh trọn hai vai, ngoài nỗ lực của bản thân còn đòi hỏi sự đoàn kết, tinh thần cộng tác cao của cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của người dân. Mặt khác, để làm tốt cả hai vị trí, người đứng đầu thôn phải đặt sự công tâm, công bằng lên trên và tất cả phải vì lợi ích của người dân.

https://gumroad.com/bao41

https://euro-math-soc.eu/users/bao41

https://themepalace.com/users/bao41

http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/mat-tran-phat-huy-vai-tro-dai-dien-cho-tieng-noi-cua-nhan-dan-73445.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/mat-tran-thu-hai-la-o-ngay-trong-long-nuoc-my-72329.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-voi-cac-dia-phuong-thang-6-2019-73795.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-quoc-hoi-nam-2020-73399.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/nhung-cuu-phong-vien-chien-truong-va-tam-anh-ky-niem-o-truong-son-73257.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/noi-tiep-tinh-than-dai-thang-mua-xuan-1975-trong-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-72327.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-phat-bieu-tai-dai-hoi-dong-ipu-141-75143.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/su-lanh-dao-xuyen-suot-cua-cac-cap-uy-dang-tao-nhieu-chuyen-bien-trong-thuc-hien-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-74231.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/thong-cao-so-07-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-75368.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/thong-cao-so-09-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-75405.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-doan-dai-bieu-cap-cao-quoc-hoi-campuchia-72849.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-hoi-dam-voi-thu-tuong-cong-hoa-italy-73011.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/tiep-buoc-niem-tin-va-suc-manh-cua-cach-mang-thang-tam-74177.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/truong-xuan-hoan-thanh-sap-xep-tinh-gon-bo-may-72974.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/tuyen-bo-chung-viet-nam-campuchia-74929.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/van-phong-tinh-uy-bam-sat-thuc-tien-lam-tot-cong-tac-tham-muu-phuc-vu-75204.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/xay-dung-doi-ngu-can-bo-ngang-tam-nhiem-vu-74295.html


http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/xay-dung-doi-ngu-can-bo-ngang-tam-nhiem-vu-ky-3-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-can-bo-74329.html


http://baodaknong.org.vn/hoc-va-lam-theo-bac-ho/con-nuoi-don-bien-phong-74731.html


http://baodaknong.org.vn/hoc-va-lam-theo-bac-ho/dak-song-doi-moi-linh-hoat-trong-tuyen-truyen-hoc-va-lam-theo-73313.html


http://baodaknong.org.vn/hoc-va-lam-theo-bac-ho/luon-tin-tuong-lam-theo-loi-bac-ho-day-thuong-binh-tan-nhung-khong-phe--73790.html


http://baodaknong.org.vn/hoc-va-lam-theo-bac-ho/mat-tran-dak-r-lap-phat-huy-vai-tro-gop-suc-xay-dung-dia-phuong-phat-trien-cai-thien-doi-song-nguoi-dan-72490.html


http://baodaknong.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi/doi-moi-hoat-dong-tuyen-truyen-tao-buoc-dot-pha-trong-xay-dung-nong-thon-moi-75023.html


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201902/bo-quoc-phong-yeu-cau-danh-gia-ti-mi-chien-si-nhap-ngu-co-hinh-xam-741372/


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201902/don-bien-phong-nghia-thuan-viet-tiep-nhung-trang-su-vang-741681/


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201905/phat-huy-ky-tich-cua-duong-ho-chi-minh-truyen-thong-bo-doi-truong-son-trong-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-hien-nay-745117/


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201907/bi-thu-tinh-uy-dang-uy-quan-su-tinh-tich-cuc-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-gan-voi-the-tran-an-ninh-nhan-dan-747629/


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201908/huyen-xin-man-chu-trong-xay-dung-luc-luong-dan-quan-vung-manh-749292/


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201908/phong-quan-ly-xuat-nhap-canh-cong-an-tinh-vi-nhan-dan-phuc-vu-748931/


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201909/ben-cot-co-quoc-gia-lung-cu-750468/


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201909/bo-chqs-tinh-voi-cong-tac-phong-chong-lut-bao-750367/


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201910/nguoi-dai-doi-truong-guong-mau-sang-tao-751123/


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201910/phat-huy-truyen-thong-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien-751159/


http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/201910/phong-canh-sat-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-cong-an-tinh-vi-nhan-dan-phuc-vu-750744/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201701/cong-ty-dien-luc-ha-giang-lay-hieu-qua-san-xuat-gan-voi-van-hoa-kinh-doanh-693094/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201706/noi-quy-tu-nhung-nguoi-gan-bo-nghe-trong-cam-705150/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201706/tiem-nang-phat-trien-nong-nghiep-o-vinh-hao-706073/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201708/day-manh-tai-co-cau-linh-vuc-nong-nghiep-o-xa-thuong-son-708604/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201708/nguyen-nhan-va-cach-phong-tru-sau-benh-hai-tren-cay-cam-tai-xa-huong-son-huyen-quang-binh-709340/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201708/phat-trien-cac-mo-hinh-kinh-te-giai-phap-ben-vung-o-tan-quang-709254/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201709/bac-me-chu-trong-nang-cao-hieu-qua-tin-dung-chinh-sach-710248/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201709/san-xuat-nong-nghiep-chat-luong-cao-o-xin-man-709800/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201710/phat-trien-cay-hong-dac-san-hieu-qua-va-ben-vung-711746/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201711/bac-quang-mua-cam-chin-714886/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201801/hieu-qua-tu-chuong-trinh-lien-ket-trong-mia-o-vi-xuyen-717687/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201801/no-luc-phan-dau-tro-thanh-vuon-quoc-gia-du-gia-cao-nguyen-da-717685/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201802/nhieu-mo-hinh-kinh-te-thu-nhap-on-dinh-o-mau-due-719295/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201802/quan-ba-khoi-phuc-va-phat-trien-dan-ngua-720705/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201805/no-luc-thuc-hien-de-an-moi-xa-mot-san-pham-o-xin-man-725749/


http://baohagiang.vn/kinh-te/201805/quang-binh-phat-trien-mo-hinh-trong-bi-ngo-dua-hau-tren-dat-1-vu-724681/

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Bao.

Request to be my friend