پویان سلامت

پویان سلامت

My Profile

در ایران، مسئله مشکلات تغذیه ای در جوانان به ویژه کم وزنی و کوتاه قدی تغذیه ای به عنوان یکی از مشکلات گروه های آسیب پذیر مطرح بوده و مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است. بررسی ملی سلامت جوانان در سال ۱۳۹۶ مشخص کرد که بین ۶/ ۵ تا ۳۴٪ کل جوانان ایرانی زیر صدک سوم وزن برای سن مرکز ملی سلامت آمریکا هستند. قرص لاغری گزارش سیمای تغذیه کودکان در استانها (انیس) در سال ۱۳۹۵ هم نشان داد که سوء تغذیه انرژی پروتئین یکی از مشکلات تغذیه ای در جوانان زیر ۲۰ سال است. بر اساس معیار وزن برای سن ٪۱۱ / ۱۹ کل جوانان ( ۱۱/۹ ٪ پسران و ۹ / ۷٪ دختران زیر ۲۰ سال، سوء تغذیه متوسط یا شدید دارند. شیوع کوتاه قدی تغذیه ای ۱۵/۴٪ و در پسران و دختران به ترتیب ۱۶ / ۸ و ۱۳ / ۹ درصد گزارش شده است.

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of پویان.

Request to be my friend